CAMPERVERHUURPAGINA.nl

Online camper zoeken, vergelijken en huren bij camper verhuurbedrijven of particuliere camperaars!

Voorwaarden Camperverhuurpagina.nl

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van Camperverhuurpagina.nl website. Door de Camperverhuurpagina.nl website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Camperverhuurpagina.nl website/

Klik hier om deze Voorwaarden in PDF formaat op te slaan.

Ondanks de zorg die door Camperverhuurpagina.nl aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden campers en de gegevens van b.v. nieuwe campers, merken, types, nieuws etc. besteed wordt, kan Camperverhuurpagina.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden ingevoerd en Camperverhuurpagina.nl is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de Camperverhuurpagina.nl website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Camperverhuurpagina.nl aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de camper aanbiedt. Camperverhuurpagina.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Camperverhuurpagina.nl.

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten Nederland, berusten uitsluitend bij Camperverhuurpagina.nl, haar leveranciers en/of haar adverteerders. Het is u niet toegestaan om (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder in het bijzonder de afzonderlijke webpagina's, de merken en handelsnamen van Camperverhuurpagina.nl, de verhuur databank van Camperverhuurpagina.nl en de daarin opgenomen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: (i) inbreuk maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Camperverhuurpagina.nl en/of derden en (ii) het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camperverhuurpagina.nl mag (de informatie opgenomen op) de website van Camperverhuurpagina.nl niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, "reverse engineered", gedecompileerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand, of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Voor alle links naar de website van Camperverhuurpagina.nl is voorafgaande schriftelijke toestemming van Camperverhuurpagina.nl vereist, met dien verstande dat Camperverhuurpagina.nl vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige webpagina van Camperverhuurpagina.nl of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van de webpagina's van Camperverhuurpagina.nl; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Camperverhuurpagina.nl; (c) niet de indruk wekken dat Camperverhuurpagina.nl u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van Camperverhuurpagina.nl en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van Camperverhuurpagina.nl.

Camperverhuurpagina.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de 'spelregels' voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden.

November 2012, camperverhuurpagina.nl © Alle rechten gereserveerd.